top of page
Sky

OneNess

ריטריט יום בקונסטלציה מבוססת התמקדות לריפוי אישי וקולקטיבי

יום שישי ה-26 ליולי 2024 שעות: 10:00-17:00 קיבוץ בחן

מחיר: 540 ₪

אנא מלאו את השאלון הבא:

תאריך לידה

הצהרות -

אנא קרא.י את הסעיפים הרשומים מטה ותראה.י שכולם מקובלים עלייך-

1. אינני סובל מבעיות רפואיות ונפשיות כלשהן ומחלות כלשהן שעלולות לסכן אותי או את סביבתי. במידה ויחול שינוי כלשהו במצבי הבריאותי ו/או הנפשי, ידוע לי כי יהיה זה באחריותי להודיע על כך.

2. השתתפותי בפעילות הינה על דעתי ומרצוני הטוב ובאחריותי האישית בלבד וביכולתי לעצור את התהליך בכל שלב.

אני לוקח/ת על עצמי ליידע את המנחה באופן ברור לגבי כל מגבלה שאני מעוניינ/ת בה לפני כל פעילות ואני לוקח/ת על עצמי לוודא שהמנחה הבינה את המגבלה במלואה. אני מודע/ת שיש ביכולתי להוסיף מגבלה לפני ובמהלך כל הסדנה.

3. אני מתחייב/ת לכבד את המרחב הפרטי של המשתתפים בסדנה. אי-לכך אשמור על דיסקרטיות מלאה באשר למשתתפים האחרים בסדנה.

4. ידוע לי כי במידה והמנחה - נגה מיבר אינה יכולה לקיים מפגש עקב מחלה או נסיבות אחרות, יתכן שמנחה אחר יחליף אותה, או שהמפגש יקבע לזמן אחר. כמו כן, במידת הצורך מפגשים עלולים להתקיים במקום אחר.

שחרור מאחריות והצהרת בריאות:

- עם התשלום לאירוע זה, אני מבין/ה שמטרתו הינה למען לימוד הקונסטלציה ודרכי העבודה השונות איתה.

- אני מבין/ה כי הלימוד הינו מבוסס חוויה ושייתכן שיעלו בי תכנים אישיים שעלולים לעורר מצבים רגשיים.

- אני מבין/ה שאירוע זה אינו תחליף לטיפול רגשי מקצועי ומסכים/ה בזאת לשחרר מכל אחריות מקצועית או אחרת ממארגני האירוע, המארחים והמנחים. את נגה מיבר ו/או מי מהמנחים והמנחות אשר ינחו באירוע זה.

- אני מצהיר/ה בזאת שאני לוקח/ת אחריות מלאה על מצבי הפיזי, הרגשי והמנטלי, שאדאג באופן עצמאי לבריאותי המלאה ומשחרר/ת מאחריות על כל הנ"ל את המנחה או מי מטעמה.


אני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי מלאים ומדויקים ושאודיע מיד למנחה לגבי כל שינוי שיחול בהם.

bottom of page